Taak

 

De advocaat heeft tot taak:

 

- advies te verlenen aan zijn cliënt;

- op te treden als bemiddelaar;

- onderhandelingen te voeren voor zijn cliënt;

- zijn cliënt bij te staan tijdens een gerechtelijke procedure.

 

 

1. De advocaat als adviesverlener

 

De advocaat verleent advies aan zijn cliënt om te vermijden dat het tot een gerechtelijke procedure komt.  Een advocaat kan advies verlenen omtrent huurzaken, koopovereenkomsten, bouwzaken, familiale aangelegenheden, overname van vennootschappen, verzekeringspolissen, enz..  Door zijn juridische kennis en ervaring kan de advocaat een gefundeerd antwoord geven op de vragen van zijn cliënt.

 

2. De advocaat als bemiddelaar

 

Bij bemiddeling doen partijen een beroep op een onafhankelijke derde, de bemiddelaar, wiens taak erin bestaat de partijen te helpen om zelf, met volledige kennis van zaken, tot een oplossing te komen die voor de partijen aanvaardbaar is.

 

Advocaten, die een speciale opleiding gevolgd hebben en erkend zijn door de Federale Bemiddelingscommissie, kunnen optreden als erkend bemiddelaar.  Deze opleiding is niet exclusief toegankelijk voor advocaten. Er zijn naast de erkende bemiddelaars ook niet erkende bemiddelaars.  Meer informatie omtrent het onderscheid en de gevolgen is te vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie, http://www.just.fgov.be/bemiddeling_mediation/nl/splash.html.

 

Een advocaat kan optreden als bemiddelaar bij drie soorten geschillen:

- in familiezaken;

- in burgerlijke en handelszaken;

- in sociale zaken.

 

De partijen kunnen zelf beslissen om naar een bemiddelaar te stappen, maar de rechter kan eveneens tijdens een procedure aan de partijen voorstellen om beroep te doen op een erkend bemiddelaar alvorens de procedure voort te zetten. 

 

Voor de bemiddeling effectief van start gaat, sluiten de partijen een bemiddelingsovereenkomst af.  In die overeenkomst worden de rechten en verplichtingen van beide partijen vastgelegd.  Als er een akkoord tot stand komt, dan wordt dit schriftelijk in een overeenkomst vastgelegd.  Deze overeenkomst is bindend voor de partijen.

 

Het voordeel van bemiddeling is dat de partijen met de hulp van de erkend bemiddelaar in onderling overleg tot een overeenkomst komen en dat de kosten tussen de partijen verdeeld worden.  De vergoeding van de advocaat als erkend bemiddelaar wordt berekend via een uurtarief of via een forfait en wordt op voorhand afgesproken en vastgelegd in de bemiddelingsovereenkomst.  De advocaat erkend als bemiddelaar moet zich houden aan een strikte geheimhouding.

 

 

3. De advocaat als onderhandelaar

 

De wetgeving wordt steeds complexer waardoor het voor particulieren en bedrijven steeds moeilijker wordt om de wetgeving volledig te kennen en de exacte draagwijdte ervan te begrijpen.  De advocaat kan hierbij een belangrijke rol spelen.  De advocaat kan tijdens de onderhandelingen raad geven, deelnemen aan de onderhandeling en verzoenen.  Door zijn praktijkervaring kan hij een goede regeling tot stand brengen.

 

 

4. De advocaat als verdediger

 

Een advocaat kan pleiten voor alle Belgische en Europese rechtbanken en voor alle fiscale, administratieve en tuchtinstanties.

Door zijn theoretische kennis, die hij op regelmatige basis bijschoolt, en door zijn praktijkervaring kan de bijstand van een advocaat het verschil maken.  Een advocaat volgt de wetgeving en de rechtspraak op de voet en kent de praktische werkwijze binnen de gerechtelijke en buitengerechtelijke instanties die recht spreken.  Hij vormt dan ook voor zijn cliënt een belangrijk steunpunt tijdens het voeren van een procedure.