Ereloon en kosten

 

1. Het ereloon en de kosten 

 

Een advocaat ontvangt een ereloon en een vergoeding voor zijn kosten (briefwisseling, telefoongesprekken, verplaatsingskosten, enz.).  Er bestaan geen vaste tarieven. Een advocaat bepaalt zelf welke financiële afspraken hij met zijn cliënt maakt.

 

Er bestaan verschillende criteria om het ereloon te berekenen:

- volgens een uurtarief;

- volgens de waarde van de zaak;

- volgens de geleverde prestaties;

- volgens een forfait;

- volgens een jaarcontract.

 

De Orde van Vlaamse Balies heeft een modelcontract opgesteld met als doel de belangrijkste verbintenissen van de advocaat en zijn cliënt schriftelijk vast te leggen.  Dit modelcontract is niet verplicht.  U vindt hier het modelcontract:

http://www.advocaat.be/documenten/communicatie/nieuws/modelcontract%2017%2005%202006.pdf

 

Er mag niet uit het oog verloren worden dat tijdens een gerechtelijke procedure ook nog gerechtskosten kunnen verschuldigd zijn.  Het gaat daarbij o.m. om de dagvaardings- en betekeningskosten, het rolrecht om een procedure in te leiden, enz..  Dit zijn kosten die door de cliënt moeten betaald worden aan de advocaat en die de advocaat moet doorstorten aan de gerechtsdeurwaarder of aan de rechtbank. Het eindvonnis legt deze kosten ten laste van de in het ongelijk gestelde partij.  De partij, die in het gelijk gesteld wordt, kan dan deze kosten recupereren.

 

 

2. Terugbetaling advocatenkosten

 

De door de rechtbank in het gelijk gestelde partij heeft recht op een rechtsplegingsvergoeding. Dit is een tegemoetkoming in het ereloon en de kosten van haar advocaat, die de rechtbank ten laste legt van de verliezende partij. Het bedrag dat de rechter toekent is forfaitair en afhankelijk van de waarde van het geschil.  Een koninklijk besluit bepaalt de basisbedragen, maar de rechter kan die verhogen of verlagen op grond van welbepaalde criteria zoals de financiële draagkracht van de verliezende partij, de complexiteit van de zaak, enz.

 

3. Wat als u het ereloon en de kosten van uw advocaat niet kan betalen ?

 

Heel wat particulieren beschikken over een rechtsbijstandsverzekering bijv. bij hun polis motorrijtuigen, bij hun familiale verzekering, enz..  De polis vermeldt in welke mate de verzekeraar de kosten en het ereloon van de advocaat ten laste neemt.

Daarnaast bestaat er tevens een systeem van juridische eerstelijns- en tweedelijnsbijstand.