Tweedelijnsbijstand

 

Juridische tweedelijnsbijstand is juridische bijstand die door advocaten verleend wordt aan natuurlijke personen waarvan de inkomsten zich onder bepaalde grenzen situeren en aan natuurlijke personen die vermoed worden onvermogend te zijn.

 

De juridische bijstand kan bestaan in een omstandig juridisch advies, bijstand of vertegenwoordiging, al dan niet in het kader van een procedure.

 

*   *   *

 

In onderstaande tabel kan u controleren wat de inkomensgrenzen zijn (cijfers vanaf 01.04.16). 

Alleenstaand Volledige kosteloosheid
Maximum € 953 netto per maand
Gedeeltelijke kosteloosheid
Tussen € 953 en € 1.224 netto per maand
Gehuwd, samenwonend of alleenstaand met persoon ten laste Volledige kosteloosheid

Maximum € 1.224 netto per maand vermeerderd met € 170,08 per persoon ten laste
  

Gedeeltelijke kosteloosheid
Tussen € 1.224 en € 1.493 netto per maand vermeerderd met € 170,08 per persoon ten laste

 

Volgende natuurlijke personen worden vermoed onvermogend te zijn:

 • degene die bedragen geniet uitgekeerd als leefloon of als maatschappelijke bijstand, op voorlegging van de geldige beslissing van het betrokken OCMW,
 • degene die bedragen geniet uitgekeerd als gewaarborgd inkomen voor bejaarden, op voorlegging van het jaarlijks attest van de Rijksdienst voor Pensioenen,
 • degene die een vervangingsinkomen voor gehandicapten geniet, op voorlegging van de beslissing van de minister tot wiens bevoegdheid de sociale zekerheid behoort of van de door hem afgevaardigde ambtenaar,
 • hij die een kind ten laste heeft dat gewaarborgde kinderbijslag geniet, op voorlegging van het attest van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers,
 • de huurder van een sociale woning die huur betaalt die overeenkomt met de helft van de basishuur,
 • de minderjarige op voorlegging van zijn identiteitskaart of van enig ander document waaruit zijn staat blijkt,
 • de vreemdeling, voor wat betreft de indiening van het verzoek tot machtiging van verblijf, of van een administratief of rechterlijk beroep tegen een beslissing die genomen werd met toepassing van de wetten betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, op voorlegging van bewijsstukken,
 • de asielaanvrager of de persoon die verklaart of vraagt om als vluchteling te worden erkend of die een aanvraag indient van het statuut van ontheemde, op voorlegging van bewijsstukken,
 • de persoon tijdens de procedure van collectieve schuldenregeling, op voorlegging van de beschikking van toelaatbaarheid, ongeacht de aard van de procedure,
 • de persoon geconfronteerd met overmatige schulden met het oog op de inleiding van een procedure van collectieve schuldenregeling en mits een schriftelijk ondertekende verklaring van de overmatige schulden,
 • de gedetineerde,
 • de beklaagde bedoeld in de wet betreffende de onmiddellijke verschijning,
 • de geesteszieke die het voorwerp heeft uitgemaakt van een maatregel voorzien in de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke.

 

*   *   *

 

 

U kan een aanvraag juridische tweedelijnsbijstand indienen bij het Bureau voor juridische tweedelijnsbijstand te Ieper via uw advocaat.

 

U kunt tevens telefonisch contact opnemen met het Bureau voor juridische tweedelijnsbijstand, Gerechtsgebouw, Grote Markt 1 te 8900 Ieper iedere voormiddag op het telefoonnummer 0473/48.71.74.

 

 

*   *   *

 

 

Indien u juridische tweedelijnsbijstand wenst, bezorgt u volgende documenten, die niet ouder mogen zijn dan twee maanden, aan uw advocaat of het Bureau voor juridische tweedelijnsbijstand:

 

 • een attest van samenstelling van gezin af te halen op het gemeentehuis,
 • een bewijs van uw (vervangings)inkomen en van het (vervangings)inkomen van de personen waarmee u samenwoont. Zelfstandigen bezorgen onder meer de laatste BTW-aangifte.

 

OF

 

 • een recent bewijs dat u behoort tot één van de categorieën van personen die vermoed worden onvermogend te zijn.